เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิสำนึกบุญคุณแผ่นดินไทย

มูลนิธิสำนึกบุญคุณแผ่นดินไทย
114/45 ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000392591
โทร.0848815353, 0827824172
Email: thaiobligation@gmail.com
Line id: comingsoon
มูลนิธินี้ใช้ชื่อย่อว่า ม ส บ ท
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Obligation Foundation
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TOF

เครื่องหมายของมูลนิธิ

เป็นรูปตัวอักษร T O F FOUNDATION บนแผนที่ประเทศไทยล้อมรอบด้วยช่อมะกอก สื่อความหมายแทนชื่อของมูลนิธิ มีตัวอักษรเป็นชื่อของมูลนิธิ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วิสัยทัศน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความปลอดภัยขั้นพิ้นฐานแก่สังคมให้สามารถ “ ดูอันตรายออก บอกความเสี่ยงได้ แก้ไขความเสี่ยงเป็น” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การทำงานหรือการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัย

พันธกิจ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ฯลฯ
  • เพื่อรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัย
  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแก่สังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด